FATF Offisiell erklæring – oktober 2019

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner om å iverksette mottiltak for å beskytte det internasjonale finanssystemet mot den pågående og omfattende risikoen for hvitvasking av penger og terrorfinansiering (ML/FT):

Den demokratiske folkerepublikk Korea (DPRK)

FATF er fortsatt bekymret over at DPRK ikke har utbedret de betydelige manglene i landets innsats mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT) og den alvorlige trusselen dette innebærer mot det internasjonale finanssystemets integritet. FATF oppfordrer DPRK på det sterkeste til umiddelbart og på en hensiktsmessig måte å utbedre manglene med hensyn til AML/CFT. Videre er FATF dypt bekymret over trusselen fra DPRKs ulovlige virksomhet knyttet til spredning, og finansiering av spredning, av masseødeleggelsesvåpen (WMD).

FATF står fast ved sin henstilling av 25. februar 2011 til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å råde sine finansinstitusjoner til å følge spesielt nøye med på forretningsforbindelser og transaksjoner med DPRK, herunder nordkoreanske selskaper, finansinstitusjoner og deres stedfortredere. I tillegg til økt kontroll henstiller FATF til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å iverksette effektive mottiltak og målrettede økonomiske sanksjoner i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd for å beskytte sin egen finanssektor mot risiko for hvitvasking av penger, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen (ML/FT/PF) som har opphav i Den demokratiske folkerepublikk Korea. Jurisdiksjonene bør treffe nødvendige tiltak for å stenge nordkoreanske bankers filialer, datterselskaper og representasjonskontorer på sitt territorium samt avslutte korrespondentforbindelser med banker i DPRK der dette er påkrevet som følge av gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd.

Jurisdiksjoner som omfattes av en henstilling fra FATF til organisasjonens medlemmer og andre jurisdiksjoner, oppfordres til, i tråd med rekommandasjon 19:1, 1) å skjerpe tilsynet med filialer og datterselskaper av finansinstitusjoner basert i Iran, 2) å intensivere de relevante rapporteringsordningene for eller den systematiske rapporteringen om finansielle transaksjoner, og 3) å skjerpe kravene til ekstern revisjon av finanskonserners filialer og datterselskaper i Iran.

 

Iran

I juni 2016 noterte FATF med tilfredshet Irans forpliktelse på høyt politisk nivå til å utbedre sine strategiske mangler i arbeidet for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML/CFT) samt landets beslutning om å be om faglig bistand til å gjennomføre sin handlingsplan.

I november 2017 innførte Iran et system for deklarering av kontanter. I august 2018 gjennomførte landet endringer i terrorfinansieringsloven og i januar 2019 også i hvitvaskingsloven. FATF erkjenner at det er gjort fremgang i dette lovgivningsarbeidet. Lovforslagene om å ratifisere FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme er vedtatt av parlamentet, men ennå ikke trådt i kraft. Men som for alle andre land kan FATF kun ta i betraktning lovgivning som er vedtatt i sin helhet. Når den gjenværende delen av lovgivningen er trådt fullt og helt i kraft, vil FATF vurdere denne på nytt sammen med allerede vedtatt lovgivning for å kunne avgjøre om tiltakene som omfattes av denne lovgivningen, er egnet til å utbedre manglene i Irans handlingsplan, i tråd med FATFs standarder.

Fristen for å gjennomføre Irans handlingsplan utløp i januar 2018. FATF har per oktober 2019 merket seg at det fortsatt er tiltak på handlingsplanen som ikke er fullført, og som Iran bør gjennomføre fullt ut, ved 1) i tilstrekkelig grad å kriminalisere terrorfinansiering, blant annet ved å fjerne unntaket for utvalgte grupper «som har som mål å bringe utenlandsk okkupasjon, kolonialisme og rasisme til opphør», 2) å kartlegge og fryse aktiva som tilhører terrorister, i tråd med gjeldende resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, 3) å sørge for et egnet og gjennomførbart system for kundekontroll, 4) å sikre Irans enhet for økonomisk etterretning full operasjonell uavhengighet og å avklare om fremlegging av rapporter om mistenkelige transaksjoner (STR) ved forsøk på transaksjoner forbundet med terrorfinansiering omfattes av Irans lovverk, 5) å dokumentere hvordan myndighetene identifiserer og sanksjonerer mot uautoriserte leverandører av penge-/verdioverføringstjenester, 6) å ratifisere og gjennomføre FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme, og å avklare i hvilken grad landet er i stand til å yte gjensidig juridisk bistand, samt 7) å påse at finansinstitusjoner kontrollerer at telegrafiske overføringer inneholder fullstendige opplysninger om avsender og mottaker.

I juni 2019 besluttet FATF å henstille til sine medlemmer og oppfordre alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å kreve at tilsynet med filialer og datterselskaper av finansinstitusjoner basert i Iran skjerpes. I tråd med den offisielle erklæringen av juni 2019 besluttet FATF denne uken å henstille til sine medlemmer og oppfordre alle jurisdiksjoner til å introdusere relevante forsterkede rapporteringsordninger for eller systematisk rapportering om finansielle transaksjoner, og kreve økt ekstern revisjon av finanskonserners filialer og datterselskaper i Iran.

Dersom Iran innen februar 2020 ikke vedtar FN-konvensjonen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet og den internasjonale konvensjonen om bekjempelse av finansiering av terrorisme i tråd med FATFs standarder, vil FATF fullt ut oppheve beslutningen om oppheving av mottiltakene og henstille til sine medlemmer og oppfordre alle jurisdiksjoner på det sterkeste til å iverksette effektive mottiltak, i tråd med rekommandasjon 191.

Selv om FATF anerkjenner at Iran nylig har vedtatt en forskrift om hvitvasking av penger og terrorfinansiering (AML-CFT), som FATF ennå ikke har gjennomgått, gir FATF uttrykk for skuffelse over at tiltakene angitt i handlingsplanen ennå ikke er fullført. FATF forventer at Iran snarest fortsetter på reformveien og sørger for at alle gjenværende tiltak gjennomføres ved å fullføre og iverksette de nødvendige reformene for å bekjempe hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Iran vil bli omfattet av FATFs offisielle erklæring inntil handlingsplanen er gjennomført i sin helhet. Inntil Iran har gjennomført de tiltakene som kreves for å utbedre manglene angitt i handlingsplanen med hensyn til bekjempelse av terrorfinansiering, vil FATF fortsatt nære bekymring for risikoen for terrorfinansiering som har opphav i Iran, og over trusselen dette innebærer mot det internasjonale finanssystemet. FATF henstiller derfor til sine medlemmer og oppfordrer alle jurisdiksjoner på det sterkeste til fortsatt å råde sine nasjonale finansinstitusjoner til å være spesielt aktpågivende med hensyn til forretningsforbindelser og transaksjoner med fysiske og juridiske personer fra Iran, i tråd med FATFs anbefaling nr. 19, herunder 1) å innhente informasjon om begrunnelsen for transaksjoner som planlegges gjennomført, og 2) å intensivere overvåkingen av forretningsforbindelser ved å øke antall gjeldende kontroller og kontrollhyppigheten, og velge transaksjonsmønstre som krever ytterligere granskning.

Mer informasjon: