Tilsynsmyndighetene etter hvitvaskingsregelverket

Finanstilsynet

De fleste typer rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Finanstilsynets oppfølging av de rapporteringspliktiges etterlevelse av regelverket skjer på flere måter, herunder gjennom stedlige og dokumentbaserte tilsyn. Tilsynsrapporter offentliggjøres på Finanstilsynets nettsider. Finanstilsynet kan gi foretak som ikke følger reglene, pålegg om retting. Ved alvorlige lovbrudd kan Finanstilsynet ilegge de rapporteringspliktige overtredelsesgebyr, og/eller anmelde foretaket til politiet.

Les mer på Finanstilsynets nettsider: https://www.finanstilsynet.no/tema/hvitvasking-og-terrorfinansiering/

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere, herunder deres etterlevelse av reglene i hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Oppfølgingen skjer gjennom stedlige tilsyn (bokettersyn og tilsynsbesøk) og dokumentbaserte tilsyn (egenerklæringer og redegjørelser). Tilsynsrådet gir også aktiv veiledning til advokatene på hvitvaskingsområdet. Tilsynsrådet kan gi advokater og rettshjelpere som ikke følger reglene pålegg om retting, og kan i den forbindelse også meddele formelle sanksjoner som irettesettelser og advarsler. Ved alvorlige lovbrudd kan Tilsynsrådet innstille på at retten til å praktisere som advokat/rettshjelper trekkes tilbake og eventuelt anmelde forholdet til politiet. Tilsynsrådet har også anledning til å ilegge de rapporteringspliktige overtredelsesgebyr.

Les mer på Tilsynsrådets nettsider: http://tilsynet.no/hvitvasking/

Lotteritilsynet

Lotteritilsynet er tilsynsmyndighet for rapporteringspliktige som er tilbydere av spilltjenester. Det omfatter alle som tilbyr tjenester som krever konsesjon etter lotteriloven, pengespilloven eller totalisatorloven, med enkelte unntak (angitt i hvitvaskingsforskriften). Lotteritilsynet følger opp de relevante rapporteringspliktige gjennom egnethetskontroll samt dokumentbaserte og stedlige tilsyn. Lotteritilsynet kan gi foretak som ikke følger reglene, pålegg om retting. Ved alvorlige lovbrudd kan Lotteritilsynet ilegge de rapporteringspliktige overtredelsesgebyr, og/eller anmelde foretak til politiet.

Les mer på Lotteritilsynets nettsider: https://lottstift.no/nb/lotteri-og-bingo/hvitvasking/