Enheten for finansiell etterretning

Enheten for finansiell etterretning (EFE) er Norges nasjonale Financial Intelligence Unit (FIU) og er underlagt ØKOKRIM. EFE er en sentral aktør i det nasjonale regimet for å forebygge og bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. Virksomheten ved EFE følger direkte av EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv (artikkel 32).

Enhetens primære oppgave er å motta og analysere rapporter om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Opplysningene i MT-rapportene bearbeides, berikes, analyseres og videreformidles til politi, kontroll/tilsynsmyndigheter, samt utenlandske samarbeidene tjenester.

EFE er et nasjonalt kompetansesenter for spørsmål relatert til hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av masseødeleggelsesvåpen. I tillegg holder enheten løpende kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for å bidra til kompetanse- og metodeutvikling i politiet og hos de rapporteringspliktige. EFE deltar også i aktuelle internasjonale fora hvor ulike problemstillinger innenfor disse områdene behandles, blant annet i FATF (Financial Action Task Force) og Egmont Group.

Mer om rapportering: Se ØKOKRIM sine nettsider